سید احمد خلیفه سلطانی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی

حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 107
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 82
چکیده

عنوان مقاله: رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 86
چکیده

عنوان مقاله: نقش محافظه کاری حسابداری در سویه پیش بینی سود مدیران

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 131
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: حاکمیت شرکتی و تقلب

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: بانکداری الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 291
چکیده

عنوان مقاله: رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 504
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 440
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 1035
چکیده