سید محمد باقرپور

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها

حوزه (های) تخصصی: کلیات سود

تعداد نمایش: 993
چکیده