>شماره
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی اثر ترمیمی آموزش روی عملکرد بیماران اسکیزوفرنی پارانوئید در آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین

پدیدآورندگان:
استاد راهنما: مصطفی حمدیه
حوزه (های) تخصصی: اختلالات سایکوتیک

تعداد نمایش: 991
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر آموزش مهارتهای حرفه ای بر میزان رفتار سازشی و حرمت خود نوجوانان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

پدیدآورندگان:
استاد راهنما: جواد اژه ای
استاد مشاور: پرویز آزاد فلاح
حوزه (های) تخصصی: کودکان عقب مانده ذهنی

تعداد نمایش: 474
چکیده