مرتضی عزتی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
علوم انسانی
اسلامی
علوم اجتماعی
سیاسی
مدیریت

سازمان/شرکت: تربیت مدرس

نام بخش: اقتصاد

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: سیاست مالی

تعداد نمایش: 19
چکیده

عنوان مقاله: اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 47
چکیده

عنوان مقاله: طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه

حوزه (های) تخصصی: توسعه اقتصادی

تعداد نمایش: 51
چکیده

عنوان مقاله: اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

حوزه (های) تخصصی: اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی

تعداد نمایش: 85
چکیده

عنوان مقاله: اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

تعداد نمایش: 95
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کالاها و خدمات ضروری و تجملی در جامعه شهری ایران

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

حوزه (های) تخصصی: بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی

تعداد نمایش: 149
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکها اسلامی (در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

حوزه (های) تخصصی: انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 117
چکیده

عنوان مقاله: الگوی تخصیص زمان به کردار در راه خداوند متعال، کار و استراحت

حوزه (های) تخصصی: تخصیص زمانی و عرضه کار

تعداد نمایش: 107
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض الحسنه در ایران

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی

تعداد نمایش: 128
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: الگوی رفتار تولید کننده باورمند به زندگی پس از مرگ

حوزه (های) تخصصی: اخلاق و آداب بازرگانی

تعداد نمایش: 179
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

حوزه (های) تخصصی: انفاق، صدقات

تعداد نمایش: 192
چکیده

عنوان مقاله: طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: اندازه گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: تخمین تابع انفاق در ایران

حوزه (های) تخصصی: انفاق، صدقات

تعداد نمایش: 375
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

حوزه (های) تخصصی: انفاق، صدقات مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 359
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 1048
چکیده

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ و توسعه اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: علوم انسانی

تعداد نمایش: 304
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: نظریه رفتار تولید کننده مسلمان


تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ و توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 351
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه فرهنگ در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی

حوزه (های) تخصصی: آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر تاریخ اندیشه های آینده نگری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی معرفت

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، از دیدگاه حضرت امام خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 536
چکیده

عنوان مقاله: توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام‌خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو

تعداد نمایش: 460
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه عدالت در نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 613
چکیده

عنوان مقاله: سنجش درجه انطباق رفتارهای اقتصادی مردم ایران با نظریه رفتارهای اقتصادی اسلامی

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 611
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق

تعداد نمایش: 665
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت در اقتصاد اسلامی

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 786
چکیده

عنوان مقاله: برآورد کشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر بکارگیری پول برای کسب سود با اعطای قرض الحسنه : بررسی تجربی رفتار شهروندان دارای شغل آزاد در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انتخاب بین دوره ای مصرف کننده، پس انداز

تعداد نمایش: 627
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل امکان استفاده از مصادیق عینی و تجربی برای پژوهش در زمینه نظام اقتصادی اسلام

حوزه (های) تخصصی: فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: تخمین تابع مخارج مذهبی(مخارج در راه خدا) مسلمانان

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی

تعداد نمایش: 917
چکیده

عنوان مقاله: اثر ایمان مذهبى بر رفتار مصرف‏کننده

حوزه (های) تخصصی: اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی] مباحث کلی

تعداد نمایش: 1373
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر منطق علمی پیش بینی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم روش شناسی

تعداد نمایش: 729
چکیده