مرتضی عزتی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
علوم انسانی
اسلامی
علوم اجتماعی
سیاسی
مدیریت

سازمان/شرکت: تربیت مدرس

نام بخش: اقتصاد

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: اندازه گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد نمایش: 10
چکیده

عنوان مقاله: تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 37
چکیده

عنوان مقاله: تخمین تابع انفاق در ایران

حوزه (های) تخصصی: انفاق، صدقات

تعداد نمایش: 53
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

حوزه (های) تخصصی: انفاق، صدقات مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد نمایش: 76
چکیده

عنوان مقاله: نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 110
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 98
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ و توسعه اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: علوم انسانی

تعداد نمایش: 79
چکیده

عنوان مقاله: برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد

تعداد نمایش: 112
چکیده

عنوان مقاله: نظریه رفتار تولید کننده مسلمان


تعداد نمایش: 206
چکیده

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ و توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه فرهنگ در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی

حوزه (های) تخصصی: آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران

تعداد نمایش: 137
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر تاریخ اندیشه های آینده نگری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی معرفت

تعداد نمایش: 210
چکیده

عنوان مقاله: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، از دیدگاه حضرت امام خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام‌خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه عدالت در نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س )

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: سنجش درجه انطباق رفتارهای اقتصادی مردم ایران با نظریه رفتارهای اقتصادی اسلامی

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 317
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق

تعداد نمایش: 347
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت در اقتصاد اسلامی

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: برآورد کشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر بکارگیری پول برای کسب سود با اعطای قرض الحسنه : بررسی تجربی رفتار شهروندان دارای شغل آزاد در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انتخاب بین دوره ای مصرف کننده، پس انداز

تعداد نمایش: 316
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل امکان استفاده از مصادیق عینی و تجربی برای پژوهش در زمینه نظام اقتصادی اسلام

حوزه (های) تخصصی: فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت

تعداد نمایش: 195
چکیده

عنوان مقاله: تخمین تابع مخارج مذهبی(مخارج در راه خدا) مسلمانان

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی

تعداد نمایش: 596
چکیده

عنوان مقاله: اثر ایمان مذهبى بر رفتار مصرف‏کننده

حوزه (های) تخصصی: اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی] مباحث کلی

تعداد نمایش: 939
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر منطق علمی پیش بینی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم روش شناسی

تعداد نمایش: 349
چکیده