اکبر میرزا نژاد جویباری

حوزه (های) آثار:
حقوق

عنوان مقاله: ناممکن شدن رد مبیع و اعمال حق فسخ خریدار

«بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»

حوزه (های) تخصصی: حقوق معاهدات بین الملل

تعداد نمایش: 908
چکیده