دانشگاه ها

Ø       دانشگاه اراک

Ø       دانشگاه زابل

Ø       دانشگاه کردستان

Ø       دانشگاه ارومیه

Ø       دانشگاه زنجان

Ø       دانشگاه گیلان

Ø       دانشگاه ایلام

Ø       دانشگاه سمنان

Ø       دانشگاه لرستان

Ø       دانشگاه بوعلی همدان

Ø       دانشگاه سیستان و بلوچستان

Ø       دانشگاه مازندران

Ø       دانشگاه بیرجند

Ø       دانشگاه شاهد

Ø       دانشگاه محقق اردبیلی

Ø       دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Ø       دانشگاه شهرکرد

Ø       دانشگاه مفید

Ø       دانشگاه پیام نور

Ø       دانشگاه شهید باهنر کرمان

Ø       دانشگاه هرمزگان

Ø       دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Ø       دانشگاه شهید چمران اهواز

Ø       دانشگاه هنر

Ø       دانشگاه تربیت معلم سبزوار

Ø       دانشگاه علامه طباطبایی

Ø       دانشگاه هنر اصفهان

Ø       دانشگاه خلیج فارس بوشهر

Ø       دانشگاه علوم حدیث

Ø       دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

Ø       دانشگاه رازی کرمانشاه

Ø       دانشگاه قم

Ø       دانشگاه یاسوج

Ø       دانشکده علوم اقتصادی و خدمات اداری قوه قضاییه

Ø       دانشگاه کاشان

Ø       دانشگاه یزد